ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ –

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ …
Механизми за изпълнение на ОП:
Структури и участници
– Управляващ орган – ПМС
– Изпълняващи звена в центровете на районите за планиране
– Бенефициенти
– Сертифициращ орган (Дирекция “НФ”, МФ)
– Комитет за наблюдение
Правила за кандидатстване и изпълнение
– Процедурни наръчници
– Оперативни насоки (Програмно допълнение)
– Пакети и формуляри за кандидатстване
– Закон за обществените поръчки и подзаконови нормативни актове

Алгоритъм за финансиране на проекти:
 Публикуване на покани за проектни предложения от Управляващия орган
 Подготовка на проектните предложения и необходимата техническа документация от потенциалните крайни бенефициенти
 Депозиране на предложенията в Изпълняващите звена в центровете на районите за планиране
 Оценка на предложенията от комисия от независими оценители експерти в съответната област
 Сключване на договори с Управляващия орган
 Авансово плащане

 Провеждане на процедури по ЗОП/ПМС от крайните бенефициенти и сключване на договори за услуги, доставки, строителство
 Издаване на счетоводни документи от контракторите и изготвяне на междинни доклади за изпълнението от бенефициентите
 Проверки на изпълнението и направените разходи от изпълняващите звена и Управляващия орган (мониторинг на проектите)
 Междинни плащания
 Управляващия орган изпраща искания за осребряване на плащанията до Сертифициращия орган (МФ), които от своя страна ги изисква от Европейската Комисия
 Окончателен доклад и окончателно плащане по отделните проекти

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *